Vi har sett att när de mångas beteende skiftar från användning av en teknik/medium till ett annat så händer något, ofta disruptivt. Därför tänker jag öga igenom min gamla arbetsplats rapport om “attityder, beteenden och val hos de som utgör grunden för det svenska internet, det vill säga användarna på temat internet och politik”.

Bland det första jag läser är att;
- 71 procent tar del av politisk information på internet.
- Inför förra valet 2014 var siffran 47 procent.
- Förstagångsväljare tar oftare del av politisk information på internet (80 %).

Så drar jag mig till minnet en fras från min tid på medie- och kommunikationsvetenskapen i början av 2000-talet. “The medium is the message” sa Marshall McLuhan redan på 60-talet och menade att “the form of a medium embeds itself in any message it would transmit or convey, creating a symbiotic relationship by which the medium influences how the message is perceived.” Med filmen som exempel hävdade han att sättet “the medium played with conceptions of speed and time transformed “the world of sequence and connections into the world of creative configuration and structure.”

Internet har förändrat förutsättningarna för hur vi organiserar oss, kommunicerar, gör affärer…. ja digital transformation har svept över samhället i stort och ritat om landskapet när användares och kunders beteende har förändrats. Nu har alltså vi från ett val till ett annat gått från 47% till att 71% tar del av sin politiska information på nätet. Vad innebär det?

Det gör att vi behöver förstå våra användare på ett helt annat sätt, i detta fallet väljare. Vi behöver finnas där väljare finns och lösa deras egentliga underliggande problem. Som alltid.

Om väljare inte längre i samma grad tar del av traditionella medier (och i värsta fall misstror dem), var ska vi då delge våra budskap för att de ska nå fram? Men det räcker inte längre med ett budskap. Nu gäller det att fundera på inte vilket budskap vi ska sälja, utan vad vi tror på. Hur ska vi kommunicera, interagera och utifrån en äkta övertygelse bygga ett community med våra väljare där de är delaktiga och medskapande?

Idag råder ett vakuum som ger spelrum för alternativa, ogiltiga sanningar. Genom att adressera människors verkliga problem, genom att finnas där människor är, genom att hitta nya metoder för att lösa nya problem och arbeta utifrån insikter baserade på verkliga människors data…

På så vi kan vi bygga kunskap hos människor som förmår se igenom lögner, enkla sanningar och istället tillsammans skapa en framtid som bygger på alla människors lika värde och ta oss an samhällets verkliga utmaningar i en digital transformation.

Valspecial 2018 — en del av rapporten Svenskarna och internet.

Written by

Design Thinker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store